VINFAST RA M?T XE M?U SUV Và SEDAN T?I TRI?N L?M ? T? PARIS 2018 (PARIS MOTOR SHOW 2018)

VinFast ?ang xúc ti?n phát tri?n nh?ng dòng xe ??ng c?p th? gi?i và ??a vào s?n xu?t t?i nhà máy hi?n ??i ??khu kinh t? ?ình V? – Cát H?i (H?i Phòng). Kh?i ??u cho vi?c ??a th??ng hi?u ra th? tr??ng, VinFast s? gi?i thi?u ??n c?ng chúng hai chi?c xe m?u SUV và Sedan ???c thi?t k? b?i Pininfarina t?i Tri?n l?m ? t? Paris (Paris Motor Show) vào tháng 10/2018.

Mang ??c ?i?m “B?n s?c Vi?t – Thi?t k? Y – K? thu?t ??c – Tiêu chu?n qu?c t?”, ?ay là hai xe m?u ???c phát tri?n d?a trên hai m?u ?? ???c ng??i tiêu dùng bình ch?n nhi?u nh?t t?i cu?c thi “Ch?n x? yêu cùng VinFast” do C?ng ty t? ch?c vào tháng 10/2017. Tham d? Paris Motorshow, VinFast mong mu?n m? r?ng ph?m vi tr?ng c?u y ki?n c?a ng??i tiêu dùng trên chi?c xe m?u th?t, tr??c khi b?t ??u m? bán chính th?c t?i th? tr??ng Vi?t Nam t? tháng 9/2019.

Ngoài hai dòng s?n ph?m này, VinFast c?ng ?ang nhanh chóng tri?n khai nhi?u m?u xe khác, s? ???c phan ph?i t?i th? tr??ng Vi?t Nam ??u tiên và có k? ho?ch xu?t kh?u sang m?t s? th? tr??ng trên toàn c?u.

V?i t?m nhìn v??n ra th? gi?i, VinFast ?ang h?p tác cùng nh?ng ??i tác hàng ??u th? gi?i, nh?m t?o ra nh?ng s?n ph?m ??t t?m vóc qu?c t?, th?a m?n k? v?ng c?a khách hàng c? v? thi?t k?, ch?t l??ng, tính n?ng ??ng, s? hi?n ??i và nh?ng tr?i nghi?m ??ng c?p khi s? h?u s?n ph?m.

Kh?ng ch? làm vi?c ch?t ch? v?i các ??i tác hàng ??u th? gi?i v? c?ng ngh? s?n xu?t, ??ng c? và thi?t k?, VinFast còn chiêu m? nhi?u nhan s? c?p cao t? các c?ng ty hàng ??u trong ngành, là ti?n ?? ??m b?o VinFast có th? xay d?ng doanh nghi?p thành c?ng. Hi?n C?ng ty ?ang trong giai ?o?n hoàn thành vi?c xay d?ng nhà máy s?n xu?t trên di?n tích r?ng 335 hecta t?i H?i Phòng. ???c kh?i c?ng t? tháng 9/2017, T? h?p s?n xu?t c?a VinFast s? ???c trang b? nh?ng quy trình và thi?t b? ??ng c?p th? gi?i nh?m ??m b?o ? t? thành ph?m ?áp ?ng nh?ng tiêu chu?n qu?c t? kh?t khe nh?t.

?ng James Deluca, T?ng Giám ??c C?ng ty S?n xu?t và Kinh doanh VinFast chia s?: “V?i ngu?n l?c d?i dào và n?ng l?c v?ng m?nh, chúng t?i ??t m?c tiêu m?nh m? trong vi?c tr? thành m?t nhan t? m?i ?n t??ng trong ngành c?ng nghi?p ? t? toàn c?u. Chúng t?i v? cùng t? hào là nhà s?n xu?t ? t? quy m? l?n ??u tiên c?a Vi?t Nam và c?ng là doanh nghi?p Vi?t Nam ??u tiên tham gia tri?n l?m ? t? tr? danh th? gi?i. V?i mong mu?n g?i l?i gi?i thi?u th??ng hi?u VinFast và hai m?u xe m?i nh?t c?a mình m?t cách ??y ?n t??ng, t?i san kh?u c?a tri?n l?m ? t? toàn c?u Paris Motor Show, VinFast s? kh?c h?a n?i b?t nh?ng tinh hoa c?a Vi?t Nam, t? ?ó th? hi?n khát khao và s? kiên trì b?n b? c?a mình trên hành trình m?i”.

VinFast là c?ng ty thành viên c?a Vingroup - m?t trong nh?ng doanh nghi?p t? nhan l?n nh?t Vi?t Nam. Tr?i qua 25 n?m hình thành và phát tri?n, Vingroup hi?n tham gia kinh doanh trong nhi?u l?nh v?c ?a d?ng nh? b?t ??ng s?n, du l?ch – vui ch?i gi?i trí, giáo d?c, s?c kh?e, n?ng nghi?p, bán l? và c?ng nghi?p. Ti?p n?i nh?ng thành qu? và giá tr? c?a T?p ?oàn Vingroup, VinFast s? góp ph?n thúc ??y s? phát tri?n c?a ngành c?ng nghi?p Vi?t Nam và nang cao ch?t l??ng cu?c s?ng c?a ng??i Vi?t./

国产女人-国产V女人-女人自拍国产-国产女人ed2k-国产女人bt